Үйлчилгээний нөхцөл

 1. Ерөнхий журам
  1. Үйлчилгээний нөхцөл нь “kom.mn”-д харилцагчаар бүртгүүлэх, харилцагчийн зөвшөөрлөөр хувийн мэдээллийг цуглуулах, тус платформыг ашиглахад харилцагчийн баримтлах журмыг тодорхойлно.
  2. Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж, зөвшөөрснөөр үйлчилгээтэй холбоотой харилцаанд оролцох эрх, үүрэг, хариуцлагыг хүлээхээр талууд тохиролцсонд тооцогдоно.
 2. Нийтлэг үндэслэл
  1. Энэхүү гэрээ нь харилцагч kom.mn-ын системд нэгдэн орж, ашиглах үйл ажиллагаатай холбоотой талуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
  2. Харилцагч нь “kom.mn”-д хандаж, бүртгүүлсэн үеэс эхлэн үйлчилгээний нөхцөлийг мөрдөх үүрэгтэй.
  3. Үйлчилгээний нөхцөлд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог харгалзуулсан утгаар ойлгоно. Үүнд:
   1. “Харилцагч” гэж “kom.mn”-д бүртгэлтэй, цахим худалдааны платформын үйлчилгээг авч, ашиглаж буй хувь хүн, албан байгууллагыг;
   2. “Үйлчилгээ үзүүлэгч” гэж мэдээллийн технологийн дэвшилтэт шийдлээр бараа бүтээгдэхүүн худалдах, худалдан авах сонирхолтой иргэдийг холбох, цахим худалдаа эрхлэх боломжийг олгож буй kom.mn платформыг хөгжүүлэгчдийг;
   3. “Худалдан авагч” гэж худалдаа хийж буй хувь хүн, албан байгууллагын цахим худалдааны платформд байршуулсан мэдээлэлтэй танилцах, худалдан авалт хийх зорилготой хувь хүн, хуулийн этгээдийг;
   4. “Үйлчилгээ” гэж харилцагч нь бараа бүтээгдэхүүнээ зарах зорилгоор “kom.mn”-с авч буй үйлчилгээг;
  4. Худалдан авагч нь энэхүү гэрээний оролцогч тал биш бөгөөд гэрээний зүйл заалтад хамааралгүй этгээд болно.
 3. Үйлчилгээ үзүүлэгчийн эрх, үүрэг
  1. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь kom.mn худалдааны платформын үйлчилгээний нөхцлийг зөвшөөрч илгээсэн харилцагчийн хүсэлтийг үндэслэн харилцагчаар бүртгэнэ.
  2. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь kom.mn сайтын тасралтгүй, найдвартай үйл ажиллагаа болон аюулгүй байдлыг хариуцаж ажиллана.
  3. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь системийн ашиг тусын тулд системийн хяналт, сайжруулалт, хөгжүүлэлт, тест, техникийн засвар, шинэчлэлийг /update/-ыг шууд ачааллах, оруулах, хийх эрхтэй бөгөөд энэ талаар харилцагчид тухай бүрт бүртгэлтэй цахим хаягаар мэдээлэл хүргэнэ.
  4. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь зайлшгүй тохиолдолд системийг түр зогсоож завсарлах эрхтэй бөгөөд энэ тохиолдолд бүртгэлтэй цахим хаяг руу урьдчилан мэдээлэл илгээнэ.
  5. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь системээр дамжуулан хийгдсэн харилцагчийн үйлчилгээ болон дансны мэдээллийг хуульд зааснаас бусад тохиолдолд задруулахгүй, чандлан хадгалах үүрэгтэй.
  6. Харилцагч нь Монгол улсын хууль дүрэмд харшлах, хууль бус, залилангийн үйл ажиллагаа явуулж буй талаар худалдан авагчид болон холбогдох байгууллагуудаас гомдол, мэдээлэл ирсэн тохиолдолд kom.mn-ээс нягтлан үзэж шаардлагатай бол харилцагчийн үйл ажиллагааг түр зогсоох буюу хаах хүртэлх арга хэмжээг авна.
  7. Харилцагч тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн эсвэл биелүүлэхээс татгалзсан тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэгч гэрээг цуцлах болон үйл ажиллагааг зогсоох эрхтэй.
 4. Харилцагчийн эрх, үүрэг
  1. Харилцагч оруулсан мэдээллийнхээ үнэн зөв, бодит байдалд бүрэн хариуцлага хүлээнэ. Харилцагчийн үйл ажиллагаанаас худалдан авагч нарт учирсан аливаа хохирлыг харилцагч тал бүрэн хариуцна.
  2. Харилцагч нь Монгол улсын хууль журмыг зөрчсөн аливаа үйл ажиллагааг явуулахыг хориглоно.
  3. kom.mn платформ ашиглах өдрийн үйлчилгээний шимтгэл 500₮ бөгөөд платформоор дамжуулан хийгдэх амжилттай гүйлгээ тутмын үйлчилгээний хөлсийг 200₮ -өөр тооцон төлбөрийг kom.mn-ны дансанд урьдчилан байршуулна.
  4. Харилцагч нь системд нэвтрэх нэр болон нууц үгийг бусдад дамжуулахыг хориглох бөгөөд нууцлалтай холбоотой учирч болох аливаа эрсдлийн хохирлыг kom.mn хариуцахгүй болно.
  5. Харилцагч нь үйлчилгээний эрхээ сунгаагүй 30 хоносон тохиолдолд гэрээ автоматаар цуцлагдаж үйлчилгээ хаагдах болно.
 5. Талуудын хамтран хүлээх үүрэг, эдлэх эрх
  1. Талууд гэрээнд хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг харилцан шаардах, түүнд хяналт тавих эрхтэй.
  2. Харилцагч тал гэрээг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх боломжгүй бөгөөд үйлчилгээ үзүүлэгч тал энэ талаар хяналт, шаардалага тавих эрхтэй.
  3. Энэхүү гэрээний үйлчилгээний нөхцлийн заалтууд өөрчлөгдөх боломжтой бөгөөд системийн үйлчилгээний нөхцөл өөрчлөгдөх, шинэчлэгдэх тохиолдолд бүртгэлтэй цахим хаяг руу тухай бүрт нь мэдээлэл илгээнэ.